BG
 

Екип

Инфраструктурни системи ООД е много добра среда за развитие и дава както добър старт така и подходящи възможности за развитие. Ние следим за качеството на услугите, които предлагаме и предоставяме индивидуални решения в зависимост от проблемите на нашите клиенти. Разчитаме както на опита, така и на професионализма на нашите служители. Качеството на работа, както и кратките срокове които поставяме са сред основните фактори, за да бъдем предпочитани пред нашите конкуренти.

Ръководството на Инфраструктурни системи ООД подобрява ефективността и ефикасността на организацията и съществуващите процеси на системата за управление на качеството чрез приобщаване, преквалифициране и мотивация на своите служители:

Това се постига чрез:

  • Ефективно обучение
  • Определяне на отговорности и правомощия,
  • Участието на служителите при определяне на целите и вземането на решения според йерархията в дружеството
  • Насърчаване и стимулиране,
  • Създаване на условия за целесъобразни нововъведения в изпълнението на процесите,
  • Осигуряване на ефективна работа в екип в рамките на сформираните строителни групи.

 

Проекти

Възложител : „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр.София

Възложител : „ГЕОСТРОЙ“ АД, гр.София

Възложител : „КРАСИН“ ООД, гр.Смолян

Възложител : Община Стара Загора

Възложител : „ВОДСТРОЙ 98“ АД, гр.София

Възложител : „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр.София

Възложител : „Водстрой 98“ АД - гр.София

Възложител : „Хидрострой“ АД – гр.София

Възложител : „Хидрострой“ АД – гр.София

Възложител : „Траяна Агро“ ООД - гр.Стара Загора

СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Възложител : „Инфраструктурни системи” ООД–...

Възложител : „ВОДСТРОЙ 98“ АД, гр.София

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Ваклино, с. Дуранкулак,...

„Изграждане на Претоварна станция за общински отпадъци – гр. Казанлък“,...

„Реконструкция на водопроводната мрежа на кв.“Васил Левски“, гр.Казанлък...

„СМР в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на...

„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на...

Изграждане и реконструкция на инженерна Водоснабдителна и канализационна...

„Реабилитация и доизграждане на ВиК мрежата па територията, разположена в...

„Доизграждане на канализационна мрежа на гр.Лозница I-ви етап “

„Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението,...

„Изграждане на дренажна система на земеделски площи и напоителни полета в...

„Строителство и  строително -монтажни работи на обект: „Жилищна сграда на...

„АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС СКЛАДОВА БАЗА” (тяло А – административна...

„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на...

Уеб сайт от Slavov Design Studio.